GIC Korea Trip

ในช่วงปลายปี 2014 บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ ได้นำพนักงานในบริษัททุกคนทุกตำแหน่ง เดินทางไปพักผ่อน ณ ประเทศเกาหลี ซึ่งการเดินทางครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารงานของทางบริษัทฯเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความรักใคร่และสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่พนักงานและระหว่างพนักงานกับองค์กร

During the late 2014, GIC took every staff to a vacation in Korea as part of a company rewarding scheme and a policy to tighten the relationship of employees and increase positive attitude towards the firm.